Poznaj Białoruś

Członkostwo w Stowarzyszeniu BIAŁORUSKI DOM

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Członkiem zwyczajnym mogą być cudzoziemcy – zarówno mający, jak i niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Członkiem wspierającym mogą być osoby prawne i osoby fizyczne, uznające, popierające i deklarujące pomoc finansową na rzecz realizacji celów i zadań określonych statutem Stowarzyszenia.
Członkiem honorowym mogą być osoby fizyczne (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych).
O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata o przestrzeganiu statutu Stowarzyszenia oraz na podstawie rekomendacji przynajmniej dwóch członków Stowarzyszenia.
O przyjęciu danej osoby fizycznej bądź prawnej w poczet członków wspierających decyduje Zarząd Stowarzyszenia, po złożeniu pisemnej deklaracji przez osobę starającą się o status członka wspierającego.
Godność członka honorowego zostaje nadana osobie, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Godność nadaje się poprzez jednogłośną decyzję Zarządu Stowarzyszenia.

Członkowie Zwyczajni mają prawo do: czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia; uczestnictwa we wszystkich formach pracy Stowarzyszenia (zebraniach, spotkaniach, wykładach, odczytach, warsztatach, wyjazdach, imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie itp.);wnioskowania we wszystkich sprawach Stowarzyszenia; uzyskiwania od władz i organów Stowarzyszenia informacji o działalności i zamierzeniach Stowarzyszenia; korzystania z rekomendacji Stowarzyszenia; korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia; korzystania z innych możliwości działania jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie

Członkowie Zwyczajni mają obowiązek: przyczyniać się do wzrostu, roli i znaczenia Stowarzyszenia; dbać o dobre imię Stowarzyszenia; brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia i w realizacji zadań programowych; postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie naruszania solidarności organizacyjnej; uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków; przestrzegać prawa, postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia; regularnego opłacania składek oraz innych opłat, których wysokość określa Zarząd Stowarzyszenia; Członkowie wspierający oraz honorowi mają prawo korzystania z uprawnień wynikających z przynależności do Stowarzyszenia, jednak nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego. Głosem doradczym mogą służyć przy pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz podczas Walnego Zgromadzenia Członków.

Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje przez: dobrowolną pisemną rezygnację złożoną na ręce Zarządu Stowarzyszenia; wykluczenie przez Zarząd na skutek:

– nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań,

przez okres przekraczający dziewięć miesięcy

– rażącego naruszenia zasad statutowych, nie przestrzegania postanowień i uchwał Stowarzyszenia

– popełnienia czynu dyskwalifikującego daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub, gdy czyn ów godzi w dobre imię Stowarzyszenia

– braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia przez okres nie krótszy niż 18 miesięcy

– utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu

– śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka .
 

Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.