Poznaj Białoruś

STOWARZYSZENIE BIAŁORUSKI DOM

Stowarzyszenie Białoruski Dom jest dobrowolnym, samorządowym, trwałym i apolitycznym zrzeszeniem, którego nadrzędnym celem jest:

 1. Inicjowanie, wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej współpracy polsko-białoruskiej zwłaszcza w zakresie kultury, nauki, oświaty, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, kontaktów i wymiany młodzieży, sportu, turystyki i gospodarki;

 2. Popularyzacja kultury białoruskiej w Polsce, kultury polskiej na Białorusi oraz innych kultur;

 3. Działalność na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego;

 4. Uwrażliwianie społeczeństwa na problemy współczesnej Polski i Białorusi.

Swoje cele realizuje poprzez:

 1. Współpracę ze środowiskami, instytucjami, władzami samorządowymi, organizacjami krajowymi i zagranicznymi zainteresowanymi rozwijaniem szeroko rozumianych więzi polsko-białoruskich oraz innych krajów;

 2. Organizację konferencji, odczytów spotkań i szkoleń poświęconych celom Stowarzyszenia;

 3. Organizowanie imprez kulturalnych poświęconych celom Stowarzyszenia;

 4. Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji;

 5. Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych poświęconych celom Stowarzyszenia;

 6. Kontakty i wspieranie innych instytucji, zrzeszeń, związków, stowarzyszeń, organizacji, organów działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bądź poza granicami kraju, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia;

 7. Realizacja projektów własnych w ramach programów pomocowych;

 8. Prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej;

 9. Inne działania zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia.

  Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, wspierających oraz honorowych. 
  Stowarzyszenie opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
  Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.